Sök
Stäng denna sökruta.

GDPR

Som en del av vårt arbete registrerar vi och använder information om dig när du sammarbetar med oss som en person som är ansluten till en av våra kunder, leverantör, en anställd eller ansöker om anställning hos oss. Du kan vara en firmatecknare, ägare, VD, anställd eller en tredje part ansluten till våra kunder eller leverantörer.

Vi kan behandla din personliga information för följande ändamål, beroende på vilket samarbete du har med oss:

 • Tillhandahålla tjänster och produkter.
 • Administrativa ändamål, inklusive att säkra och underhålla våra interna system, plattformar och andra digitala applikationer
 • Administration av kund / leverantörsrelationen, inklusive marknadsföring av tjänster och produkter

 

Vi registrerar och behandlar bara din personliga information om vi har en rättslig grund för att göra det. Detta innebär att vi registrerar och använder personlig information när:

 • Du har ingått eller överväger att ingå ett avtal med oss om en tjänst eller produkt, se dataskyddsförordningen
 • Du har gett oss samtycke till att använda dina personuppgifter för ett specifikt syfte.
 • Vi är juridiskt skyldiga att göra det.


Varför registrerar vi och använder oss av personlig information?

Vi behandlar vanligtvis följande typer av personlig information:

 • Grundläggande personlig information, t.ex. namn, adress, position, kontaktuppgifter, bosättningsland. Vid anställning registrerar vi personnummer, information om din utbildning, ditt yrke eller ditt nuvarande jobb och ditt lönekonto.
 • Information om dina besök i dina eller våra lokaler, telefonsamtal om vi pratar med dig om våra tjänster.

Vi ber om ditt samtycke till att registrera känsliga personuppgifter.

 

Hur länge lagrar vi din personliga information?

Vi lagrar din information så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket dina uppgifter har registrerats och använts. Vi lagrar därför alltid din information så länge vi tillhandahåller en produkt eller tjänst till dig. När ditt affärsförhållande med oss har avslutats lagrar vi vanligtvis din information i ytterligare fem år.

 

Tredje part och personlig information

I vissa fall delar vi din personliga information med tredje part inom och utanför Juhl-gruppen

 • Vi vidarebefordrar personlig information till offentliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det i enlighet med tillämplig lag, t.ex. till Skatteverket eller till SCB i samband med statistik och andra syften.
 • Vi kan använda din information internt inom vår grupp och till externa affärspartners om vi har ditt samtycke eller om vi har en lagstadgad rätt att göra det eller för att fullgöra ett kontrakt / köp du är en del av.
 • Vi vidarebefordrar personlig information till inkassobyrå eller liknande om du bryter mot dina åtaganden gentemot oss.
 • I samband med IT-utveckling, hosting och support överför vi inte personuppgifter till databehandlare, inklusive databehandlare i tredjeländer utanför EU och EES

 

Dina rättigheter

Insikt i din personliga information

Du kan få kännedom om den personliga informationen vi har registrerat om dig, hur vi använder den och varifrån den kommer. Du kan informeras om hur länge vi lagrar din information och vem som får information om dig, i den utsträckning vi förmedlar personlig information i Danmark och utomlands. Din rätt till åtkomst kan dock begränsas av lag, eller för att skydda andra personers integritet eller för vår affärsverksamhet och vår praxis. Vårt kunnande, affärshemligheter samt interna bedömningar och material kan också vara undantagna från rätten till tillgång.

Rätt att invända

I vissa fall har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, inklusive när vi hänvisar till vårt berättigade intresse av behandlingen av dina personuppgifter.

Du har också rätt att invända mot vår användning av din personliga information för direkt marknadsföringsändamål, inklusive profilering i samband med ett sådant syfte.

Korrigering eller radering av vår information

Om vår information är felaktig, ofullständig eller irrelevant har du rätt att få informationen korrigerad eller raderad, med förbehåll för begränsningar i gällande lag och vår rätt att behandla information. Dessa rättigheter till rättelse och radering kallas "rätten till rättelse", "rätten till radering" och "rätten att bli glömd".

Begränsad av användning

Om du tror att informationen vi har registrerat om dig är felaktig, eller om du har invänt mot vår användning av informationen, kan du kräva att vi begränsar användningen av informationen för lagring tills dess exakthet kan verifieras, eller tills den kan kontrolleras om våra legitima intressen har företräde framför dina intressen.

Om du har rätt att radera din information kan du istället be oss att begränsa användningen av informationen för lagring. Om vi bara behöver använda den information vi har registrerat om dig för att bedöma ett rättsligt krav kan du också kräva att annan användning av informationen begränsas till lagring. Vi kan dock ha rätt att använda informationen för annan användning, inklusive för att bedöma ett rättsligt anspråk, eller om du har gett ditt samtycke till det.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke. Observera att om du återkallar ett samtycke kanske vi inte kan erbjuda dig vissa tjänster eller produkter. Observera också att vi fortsätter att använda din personliga information, t.ex. om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Dataportabilitet

Om vi använder informationen baserat på ditt samtycke eller avtal och behandlingen av informationen är automatiserad har du rätt att få en kopia av den information du har gett oss i ett elektroniskt maskinläsbart format.

Kontaktinformation och klagomål

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om dina rättigheter och hur vi registrerar och använder din personliga information.
Skriv till juhl@juhl-as.com eller ring oss på +45 8693 1333.