Sök
Stäng denna sökruta.

General terms of sale and delivery

1. Ansökan och giltighet

1.1 Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla erbjudanden, beställningar och leveranser, såvida inte annat avtalats.

1.2 Köparens uppgifter om speciella eller allmänna villkor i anbudsmaterial, beställningar, köpvillkor etc. betraktas inte som en avvikelse från nedanstående villkor, såvida vi inte har accepterat dessa skriftligen.

2. Erbjudande / beställning

2.1 Ett avtal mellan köparen och oss anses accepterat när vi har skickat orderbekräftelsen eller annan skriftlig bekräftelse.

2.2 Köparens eventuella invändningar mot innehållet i orderbekräftelsen måste vara skriftliga och mottas av oss senast 7 kalenderdagar efter datumet för orderbekräftelsen.

3. Information, beskrivningar etc.

3.1 Alla ritningar, förslag, beskrivningar och tekniska dokument som rör våra produkter och deras tillverkning, som lämnas till köparen före eller efter avtalets ingående, förblir vår egendom och får inte kopieras, överlämnas till konkurrerande företag eller på annat sätt föras till tredje parts kännedom och får inte utföras utan vårt skriftliga tillstånd.

3.2 Mätningarna och andra tekniska data som tillhandahålls av oss i uppskattningar, katalogmaterial, prospekt, ritningar eller beskrivningar är av vägledande natur, och vi tar inget ansvar för fel i detta material. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer och beskrivningar utan föregående meddelande.

3.3 All information, både muntlig och skriftlig, tillhandahålls av oss med vår bästa kunskap. Köparen bestämmer själv om våra produkter är lämpliga för den avsedda användningen, eftersom vi inte kan ha vetskap om alla förutsättningar som är viktiga för den enskilda uppgiften. Köparen uppmanas att utföra tester innan produktionen påbörjas.

4. Priser

4.1 Våra priser är exklusive tillämplig moms, andra skatter och förpackningar. Priset är, om inte annat anges, alltid Fritt vårt lager DK-8340 Malling, Incoterms 2020.
4.2 Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och prislistor utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att justera priset om oförutsedda höjningar av materialpriser, valuta eller skatter inträffar under tillverkningen och dessa höjningar ligger utanför vår kontroll.

5. Frakt

5.1 Leveransen regleras, om inte annat uttryckligen överenskommits i enlighet med EXW-klausulen, Incoterms 2020.

5.2 Om levererade varor är skador vid mottagandet, måste köparen omedelbart lämna klagomål till den ansvariga transportören.

6. Leveranstid

6.1 De överenskomna leveranstiderna anges i vårt erbjudande / orderbekräftelse. Den överenskomna leveranstiden är inte bindande om köparen inte följer de överenskomna betalningsvillkoren avseende förskottsbetalning eller utfärdande av bankgaranti.

6.2 För leveranser där köparen efter avtalets ingående måste lämna information, specifikationer, ritningar eller liknande är den överenskomna leveranstiden endast bindande för oss om vi har fått materialet i fråga vid den överenskomna tiden.

6.3 I händelse av en försening på grund av omständigheter utanför en force majeure-situation, har köparen rätt att kräva leverans med ett skriftligt meddelande till oss och fastställa en slutlig tidsfrist på minst 4 veckor. Om leverans inte har ägt rum inom den sista tidsfrist som köparen har bestämt, har köparen rätt att säga upp avtalet.

6.4 Köparen får inte hävda andra standardrättigheter i samband med förseningen. Köparen kan således bl.a. inte kräva ersättning av något slag, inklusive ersättning för driftförluster eller följdskador.

7. Betalning

7.1 Om inte annat uttryckligen överenskommits är betalningsvillkoren netto kontant vid mottagandet.

7.2 Försening ger inte köparen rätt att hålla inne betalning, precis som detta inte kan hållas kvar på grund av köparens eventuella motkrav.

7.3 Om förfallodatumen överskrids betalar köparen ränta till den räntesats som anges i vårt erbjudande / orderbekräftelse, per. påbörjades månad från det senaste betalningsdatumet i tid och tills beloppet har krediterats vårt bankkonto. Om räntan inte anges, 1,5% per. påbörjad månad. Om inte annat överenskommits måste betalning göras via banköverföring till vårt konto på köparens bekostnad.

7.4 Vi förbehåller oss rätten till ägande av leveranser tills hela köpeskillingen plus ränta har betalats. Vi har rätt att avbryta driften av anläggningen tills betalning har skett.

8. Undersökningsskyldighet

8.1 Köparen är skyldig att utföra nödvändiga undersökningar omedelbart och senast 7 dagar efter mottagandet av en leverans för att fastställa eventuella brister. Om inte annat uttryckligen överenskommits, är montering och installation av de levererade produkterna köparens ansvar på köparens bekostnad och risk.
Unless otherwise expressly agreed, the assembly and installation of the delivered products is the responsibility of the buyer at the buyer’s expense and risk.

9. Garanti

9.1 Under förutsättning att de överenskomna betalningsvillkoren är uppfyllda, tillhandahåller vi nya produkter med ett års garanti från leveransdatumet för defekter och brister som kan hänföras till tillverkningsfel. Garantiperioden är dock högst den period under vilken vår leverantör har gett oss en garanti för produkten i fråga. Information om garantiperiodens längd och utgång kan erhållas från genom att kontakta oss. Vår garanti är att vi, efter eget val, antingen korrigerar felet, gör en ny leverans, returnerar de defekta produkterna mot samtidig kredit till köparen, eller så ger vi köparen rabatt på inköpspriset.

9.2 Vårt ansvar för felaktigheter är alltid och i alla situationer begränsade till att rätta till fel, ny leverans, retur och kredit eller en sänkning av priset.

9.3 Vårt ansvar för defekter inkluderar inte orsaker av naturligt slitage, skador, otillräckligt underhåll, felaktig drift eller andra förhållanden för vilka köparen bär ansvaret eller risken

10. Klagomål

10.1 Köparen måste informera oss om brister direkt utan onödigt dröjsmål efter att felet har upptäckts eller borde ha upptäckts. Meddelandet måste innehålla en specifikation av defekten.

10.2 I händelse av att andra leveransvillkor än Fritt vårt lager, Incoterms 2020 har överenskommits, måste klagomål om godsskada göras av mottagaren genom att ange på fraktsedeln direkt till transportören omedelbart efter mottagandet. Om inget klagomål har gjorts genom påskrift på fraktsedeln har något krav från köparen mot oss, som uppstår på grund av skada inträffat under transporten, upphört att gälla.

11. Produktansvar

11.1 Vi ansvarar inte för skador på fastigheter eller lös egendom som uppstår när produkten är i köparens besittning. I övrigt är vi endast ansvariga för skador på fastigheter, lös och personer, förutsatt att det är bevisat att skadan beror på fel eller försumlighet begått av oss eller andra som vi ansvarar för.

11.2 Vi är inte heller ansvariga för skador på produkter som tillverkats av köparen eller på produkter där dessa ingår.

11.3 Vi ansvarar inte för rörelseförluster, förlorade vinster eller andra indirekta förluster. Vårt ansvar kan inte överstiga täckningen av vår produktansvarsförsäkring.

11.4 I den mån vi kan åläggas produktansvar gentemot tredje part är köparen skyldig att hålla oss skadeslös i samma utsträckning som vårt ansvar är begränsat i enlighet med denna bestämmelse.

11.5 Om en tredje part begär ersättning för produktansvar gentemot köparen, måste köparen omedelbart meddela oss skriftligen

12. Force majeure

12.1 Följande omständigheter ger oss ansvarsfrihet när de inträffar efter avtalets ingående och förhindrar eller skjuter upp fullgörandet av avtalet:

12.1.1 Krig och mobilisering, upplopp och oroligheter, naturkatastrofer, strejker och lockout, brist på gods och brister eller förseningar i leveranser från underleverantörer, brand, brist på transportalternativ, valutarestriktioner, import / exportrestriktioner och andra omständigheter vi inte har inflytande över.

12.2 I dessa fall har vi rätt att avbryta beställningen helt eller delvis eller att leverera beställningen när hinder för fullgörandet har upphört.

13. Val av lag och plats

13.1 Eventuell oenighet eller tvist mellan parterna i samband med avtalet, inklusive förståelsen och omfattningen av dessa försäljnings- och leveransvillkor ska avgöras av Århus tingsrätt i enlighet med dansk lag.

13.2 Vi har också rätt att väcka talan vid domstolen i det domstolsdistrikt där köparens verksamhets är belägen. Parterna är ömsesidigt tvungna att stämma vid domstolsförhandlingarna om skadestånd som en tredje part väckt mot en av dem om produktansvar
The parties are mutually obligated to sue in the court hearing claims for damages brought by a third party against one of them concerning product liability.